top of page

מה זאת החיה הזאת?

תקצירי הסדנאות

- כנס 2021 -

פאזל מאוזן.png
פאזל מאוזן.png

סדנה מס' 10

סדנת ניתוח תפקיד – Role Analysis

על המנחה

דור רויטמן, פסיכולוג קליני, מדריך. מטפל הנעזר בבעלי חיים, חבר איגוד מ.ר.ח.ב. בוגר המסלול להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים, חבר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. עובד במרכז הקהילתי לבריאות הנפש, יפו.

 

נושא / רציונל הסדנה

המתודולוגיה של ניתוח תפקיד מאפשרת התבוננות אישית מעמיקה על התפקידים שאדם לוקח בעבודתו ובחייו האישיים. כלי זה משמש להתפתחות, דרך החקירה של הממשק של האדם עם עצמו וכן בין האדם לשותפיו במסגרות השונות של חייו. הנחת היסוד היא שתפיסת התפקיד מורכבת מהאופן שהאדם לובש על עצמו את התפקיד ומהאופן שבו החברה שמה אותו עליו.

השימוש בכלי של ניתוח התפקיד יכול לשפוך אור על מרכיבי הזהות השונים של המטפל.ת הרגשי.ת הנעזר.ת בבעלי חיים. הסדנה תזמין אותנו לברר את ההשפעה של ההיסטוריה האישית, של הסביבה בה גדלנו, של המילייה המקצועי ושל החברה בתהליך ההיתוך של האופן בו אנו תופסים את התפקיד שלנו, ולבדוק את אזורי ההפרדה והחפיפה של מרכיבי הזהות אישיים והמקצועיים.

הסדנה תונחה בגישת האנליזה הקבוצתית, המסתמכת על תהליכים של הדהוד, שיקוף וחילוף (exchange), כמצע לתהליך החקירה בקבוצה.

 

הכנות נדרשות

מילוי שאלון מקדים. רשימת השאלות תישלח מראש לנרשמים לסדנה.

דפים וכלי כתיבה.

תפוקות

המשתתפים ידעו להציע השערות לגבי התהליך שהוביל אותם בבחירת המקצוע.

המשתתפים יחדדו את תפיסת המקצוע שלהם וישפרו את ההיכרות שלהם עם מרכיבי הזהות האישית והמקצועית שלהם.

תיאור הסדנה

הצגת הכלי ואופן העבודה – כ-10 דקות. לאחר מכן, הקבוצה תקיים סדנת ניתוח תפקיד, בה המשתתפים יציגו את עצמם בעזרת התשובות שענו בשאלון המקדים, ויעבדו דרך הקבוצה. משתתפים שלא יספיקו לעבוד מול הקבוצה, יוכלו לעבוד דרך חקירת הדומה והשונה בתפיסת התפקיד שלהם, ביחס למציגים.

הקבוצה תעבוד דרך המשתתפים שיציגו את עצמם, ולחילופין בשיטת "השאלה הזהה", בה נתייחס לתשובות השונות שניתנו לשאלות נבחרות.

יוקדש זמן בסיום הסדנה לאיסוף וגיבוש תובנות אודות המאפיינים המשותפים של תפיסת התפקיד של המטפל/ת הנעזר/ת בבעלי חיים, ולניסוח שלהן כרשימה של נקודות, אשר תוצגנה בקבוצה הגדולה.

bottom of page