top of page

מה זאת החיה הזאת?

תקצירי הסדנאות

- כנס 2021 -

פאזל מאוזן.png
פאזל מאוזן.png

סדנה מס' 8

מה אני – מטפל.ת בילדים, מטפל.ת קבוצתי או מטפל.ת בעזרת בעלי חיים?

ניסוח נייר עמדה לתנאים הנדרשים להצלחת  AAGP לילדים (היעזרות בבעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית)

על המנחה

ד"ר אורי הראל, פסיכולוגית חינוכית ובעלת דוקטורט בנושא :העזרות בבעלי חיים בטיפול קבוצתי לילדים.

 

נושא / רציונל הסדנה

בתחילת דרכי המקצועית מצאתי את העבודה הקבוצתית בפינת-החי נכונה ביותר לילדי בית-הספר. ואולם, נתקלתי בקשיים רבים שלא מצאתי להם מענה כתוב. הסתירה בין הניגודים החריפים הניעו אותי למחקר דוקטורט בנושא הטיפול הקבוצתי הנעזר בבע"ח. במהלכו ראיינתי 15 מטפלים, 42 ילדים, העברתי כ-170 שאלונים, וכן ביצעתי תצפיות מגוונות. בראיונות חזרו תיאורי קשיים מסויימים, ועלו פתרונות והתמודדויות מגוונות. בסדנה המוצעת כאן, אשזור בעבודה סדנאית את המסקנות העיקריות באשר לקסם הייחודי של השיטה הטיפולית הזו, ובאשר להתמודדויות מיטביות ומניעת קשיים חוזרים.   

 עיקר הסדנה תהיה חקירת התפקיד המורכב של המטפל הקבוצתי הנעזר בבעלי חיים, תוך דגש על גבולות. נעסוק בשאלות – מה נחוץ למטפל כדי להתחיל לטפל בקבוצות, ומתי כדאי לו לבחור לומר לא.

כדי להגיע למגע כנה ועמוק עם הגבולות, מתוך ניסיונם של המטפלים, נשתמש בחווית הכאן והעכשיו של המערך הקבוצתי הסדנאי. זאת בעזרת יצירת אווירה תומכת ואינטימית של שיתוף בקשיים, מתוך ניסיון, ועידוד לתמיכה. המנחה תשתף בממצאי המחקר הנוגעים לתמות החוזרות בתיאורי המטפלים לגבי רגעי קושי ורגעי שיא בטיפול. הצגת ממצאי המחקר תאפשר הן העצמה של המטפלים (נרמול הקשיים, המשגת היתרונות) והן מתן כלים להתמודדות. לצד הקשיים יוצגו ממצאים באשר לכוח הייחודי של AAGP, ערוצי הטיפול המרכזיים והתרומה הייחודית של החיה ושל הקבוצה לטיפול.

ממצאי מחקר נוספים יוצגו באשר לשתי הפרדיגמות מרכזיות הקיימות בהיעזרות בבעלי חיים בטיפול קבוצתי עם ילדים – מודל פינת החי, ומודל החיה המרכזית. תוך דגש על היתרונות והחסרונות של כל שיטה והתאמתה לקהל היעד - מתי להשתמש באיזו שיטה.  כל אלו במטרה לנסח נייר עמדה למטפלים בעזרת בע"ח, המתכוונים לטפל בקבוצות ילדים.

 

הכנות נדרשות

לפני הסדנה יישלח במייל למשתתפים קובץ דוקס משותף – לעבודה משותפת על מסמך נייר העמדה – תנאים לטיפול קבוצתי הנעזר בבעלי חיים.

תפוקות

בתום הסדנה המטפלים המשתתפים יצאו עם הגדרה ברורה של תנאים שנדרשים לעבודה במערך הייחודי הזה. הגדרה זו יוצרת גם את הזהות המקצועית המובחנת של מטפל קבוצתי בעזרת בע"ח. שכן תוך הגדרת התנאים הדרושים לעבודה הקבוצתית, גלום ומתברר ההבדל בין מטפל פרטני למטפל קבוצתי הנעזר בבעלי-חיים. לשם כך במהלך הדיון ננסח נייר עמדה שיכלול רשימת טיפים להגדרת גבולות הגזרה:

למה אני זקוק כדי לומר: 'אני מוכן'; מתי להגיד: 'לא מתאים'!

תיאור הסדנה

ראשית נמפה את הקשיים הייחודיים במערך הטיפולי הקבוצתי. לאחר מכן אציג את ממצאי הדוקטורט המרכזיים שלי : (1) שתי הפרדיגמות המרכזיות הקיימות לעבודה עם ילדים ובעלי חיים – מודל פינת החי ומודל החיה המרכזית. (2) שלושת ערוצי הטיפול המרכזיים ותפקיד בעלי החיים בכל אחד מהם. (3) הקשיים המרכזיים ואופני ההתמודדות השכיחים.  לבסוף יתקיים דיון בנוגע לתנאי הכשרה ומוכנות המטפלים הנעזרים בבעלי חיים, תנאים פיזיים, הרכב הקבוצה ואופן שילוב בעלי החיים.

bottom of page