top of page

הנחיות ועדכונים לתקופת הקורונה

קובץ הנחיות מומלצות לעבודת מטפלים רגשיים הנעזרים בבעלי חיים

מעודכן נכון ל- 27/12/20

 

לפי הנחיות התו הסגול, מותר לקיים טיפול הנעזר בעלי חיים לפי הגבלות התו הסגול.

קיים סיכוי זניח של הדבקת בני אדם בווירוס קורונה על ידי בעלי חיים, ולכן יש אישור של הוטרינר הראשי של משרד החקלאות וכן של מומחית ממשרד החקלאות באפידימיולוגיה להיות במגע עימם. איגוד מ.ר.ח.ב. מברך החלטה זו.

עבודה עם בעלי חיים

בראשית התפרצות הקורונה הגיע מידע רב ומבלבל מאוד בנוגע לפוטנציאל ההדבקה מבעלי חיים לבני אדם וכן מבני אדם לבעלי החיים.

כיוון שכך ההנחיה הראשונית היתה למעט במגע עם בעלי חיים ומשכך נסגרו כל מתחמי הליטוף בפינות חי וגני חיות וכן הומלץ שלא לקיים טיפול הנעזר בבעלי חיים.

לאורך התקדמות המגפה והצטברות של מחקרים וידע התבססה המסקנה שבעלי החיים אינם מעבירים קורונה לבני האדם.

במקרים מסוימים בני האדם יכולים להעביר קורונה אל בעלי החיים ולכן למען שמירה על אותם בעלי חיים יש להימנע ממגע ישיר איתם ולהעדיף טיפול בהן על ידי אדם קבוע עם כפפות.

אבל – במעבר ממטופל למטופל בקליניקה כאשר מטופל אחד ליטף את החיה או נגע בציוד שלה ולאחר מכן מטופל אחר מלטף את אותה החיה ו/או נוגע בציוד שלה, פוטנציאל ההדבקה קיים.

ולכן, כפי שנכתב לעיל ובמיוחד בעבודה עם חיות – חובה להקפיד על שטיפת ידיים עם סבון ו/או חיטוי באלכוג'ל בתחילת ובסיום כל טיפול.

במידה ופעולה זו אינה מתאפשרת יש לעבוד עם כפפות.

יש לוודא שעל הידיים אין שאריות של סבון או חומר חיטוי שיכולים לעבור לפרוות בעל החיים ו/או לציוד שלה.

בעלי החיים שנמצאו רגישים לקורונה ומומלץ שלא לעבוד איתם בטיפול הנעזר בבעלי חיים וכן יש להקפיד הקפדה יתרה בשמירה במרחבי פינות חי, גני חיות ופינות ליטוף:

עטלפים, סמוריים (דלק, חמוס ועוד), אוגרים, קופאים וחתוליים.

השמירה תתבטא במרחק של לפחות שני מטר בינם לבין בני אדם, מטפל קבוע ככל הניתן, הקפדה על חיטוי הידיים ועבודה עם כפפות.

כיוון שלא ניתן לחטא את אזור הפנים מומלץ להימנע ממגע של אזור הפנים עם בעל החיים (הצמדה ללחי, נשיקה וכן הלאה).

מומלץ כי בני אדם החולים בנגיף, ימנעו מלבוא במגע עם בעלי חיים, עד להחלמתם.

עבודה מרחוק

על פי עמדת משרד הבריאות יש להעדיף ככל הניתן טיפולים מרחוק שאינם פרונטליים.

"יש עדיפות לקיום הדרכות הורים, אינטייק ושיחות סיכום מרחוק, לפי שיקול דעת מקצועי ויכולות המשפחה".

במיוחד כאשר טיפול מרחוק הוא זה אשר יאפשר את הרצף הטיפולי שהוא המשמעותי מעל הכל במיוחד בתקופה זו.

יצא מסמך מפורט של משרד הבריאות וגם של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל המפרט איך לקיים טיפולים מרחוק (מקוונים או טלפונים) תוך שמירה על כללי האתיקה.

ככלל, טיפולים מרחוק הינם טיפולים לכל דבר ועניין ויש לנהוג בהם את אותם כללים של טיפול פרונטאלי:

לפני כל טיפול מרחוק יש לקבל את הסכמת המטופל לטיפול מרחוק – במשרד הבריאות יש להחתים על טופס מתאים, דיגיטלי או ידני.

בעת טיפול מרחוק יש להבטיח את פרטיות המטופל ותוכן השיחה הטיפולית.

אין להקליט שיחות טיפוליות מרחוק.

חובה לתעד כל שיחה טיפולית מרחוק ברשומה רפואית מסודרת על פי כל כללי הניהול של רשומות רפואיות ולציין ברשומה הרפואית שהטיפול ניתן מרחוק.

יש להבהיר למטופל את כללי הטיפול מרחוק – לבקש את הסכמתו, ליידע שהטיפול לא יוקלט, להסביר לגבי הרשומה הרפואית.

יש לתעד ברשומה את ההחלטה למתן שירות בדרך זו , שיטת זיהוי וגם וידוא שאכן

המטופל הוא זה שהיה צד לשיחה.

מסמך זה מבוסס על מספר מקורות

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף- 2020

הנחיות למערך התפתחות הילד בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה 26.4.2020

הנחיות לעניין עטיית מסכה, צו בריאות העם 19.5.20

קווים מנחים לעבודת הפסיכולוג בתקופת מגפת הקורונה 22.3.20

קובץ הנחיות מומלצות לעבודת מטפלים באמצעות אומנויות בקליניקה הפרטית, י.ה.ת נכון ל- 1.5.20

הנחיות משרד החקלאות 1.6.20

מכתב של תמיר גושן, מנהל השירותים הוטרינרים 7.6.20

התו הסגול לעסקים https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/

 
bottom of page