top of page

מה זאת החיה הזאת?

תקצירי הסדנאות

- כנס 2021 -

סדנה מס' 6

המטפל הכותב- יצירת תוכן עיוני כמקדמת ותורמת לביסוס ובניית הזהות המקצועית

על המנחות

ד"ר חגית ברנדס - Ph.D. בעו"ס: התמחות בהתערבויות מבוססות טבע, התפתחות נוער חיובית, והתפתחות אנושית ברת קיימא. מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח.      

רובין זלצר - MSW, מטפלת מוסמכת בפסיכותרפיה, מטפלת הנעזרת בבע"ח.

 

נושא / רציונל הסדנה

כתיבה מקצועית משרתת שתי מטרות- אישית ופומבית. בפן האישי, תיעוד התהליך הטיפולי מאפשר את עיבוד ההתרחשויות וכולל בין השאר זיקה לתיאוריה המספקת מסגרת התייחסות מקצועית (מסבירה, מנבאה, וכד'). פעילות זו מקדמת את ההתפתחות המקצועית של המטפל. בפן הפומבי, פרסום מאמר חושף את התובנות והעמדות של הכותב בפני אנשי מקצוע אחרים ומרחיב את גוף הידע המקצועי. ובכך, מסייע בהתפתחות התחום. במקרה של הטיפול הנעזר בבע"ח, להרחבת גוף הידע המקצועי תפקיד מכריע בקידום ההכרה והקבלה של התחום כפרופסיה מקובלת, ופרקטיקה מקצועית ייחודית.

הן הפן האישי בו אנו מחזקים/ מקדמים את הביטחון והערך העצמי שלנו כאנשי מקצוע והן הפן הפומבי בו אנו שותפים בקידום ההכרה המקצועית בפרקטיקה שלנו תורמים להגדרת וחיזוק הזהות המקצועית.

בסדנה נלמד עקרונות לכתיבת מאמר מקצועי, ונתנסה בהתמרת חוויה לטקסט.

 

הכנות נדרשות

טרום הסדנה- המשתתפים מתבקשים לחשוב ולכתוב על רגע משמעותי עבורם כמטפלים שאירע במהלך טיפול או בחיים בכלל.

במהלך הסדנה- אמצעים שיאפשרו כתיבה- אפשר לעבוד ישירות במעבד תמלילים (וורד, דוקס, וכד') או להכין מראש ניירות וכלי כתיבה למי שמעדיף.

 

תפוקות

המשתתפים יבינו את החשיבות ביצירת תוכן עיוני מקצועי, עקרונות ומאפיינים של כתיבה עיונית מקצועית, ותהליכים ביצירת התוכן (משלב הרעיון ועד התוצר המוגמר). ההתנסות תתמקד באופן בו תהליך הכתיבה מאפשר ביטוי טקסטואלי של חוויה מאירת עיניים, וכיצד להתבונן על התהליך הטיפולי ולקשר אותו לתיאוריות טיפוליות קיימות.

תיאור הסדנה

הסדנה תיפתח בדיון על חשיבות יצירת תוכן עיוני מקצועי והצגה תמציתית של עקרונות יצירת תוכן זה. חלק הארי יוקדש להתנסות בכתיבת התוכן. איך מחליטים / בוחרים על מה לכתוב? איך מארגנים את מבנה המאמר? איך אוספים חומר רלוונטי? בהמשך נתכנס כדי לשתף בתהליך ולדון בשאלות שעלו ממנו.

פאזל מאוזן.png
פאזל מאוזן.png
bottom of page